Počet rozvodov je oproti minulosti vyšší. Nedá sa však s istotou povedať, že by súčasné manželstvá boli menej stabilné ako kedysi. Dôvodom vyššej rozvodovosti v súčasnosti môže byť aj fakt, že na rozvod sa prestáva pozerať ako na tabu a rozvádzajúci manželia nemusia čeliť ostrakizácii spoločnosťou. Každopádne, rozvod nebýva pre manželov príjemnou životnou situáciou. Ani v minulosti, ani dnes. Okrem toho, že je sám o sebe častokrát stresujúci, súvisí s ním aj veľa právnych úkonov. Manželstvo je právna inštitúcia a tak je potrebné s ním aj nakladať. Aby nedošlo k ešte väčším nezhodám a rozvod prebehol hladko, je nutné riadiť sa určitými zákonom stanovenými pravidlami. Týka sa to aj delenia spoločne nadobudnutého majetku. Ako treba pritom z právneho hľadiska postupovať?

couple

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zahŕňa majetok, ktorí manželia spoločne získali počas manželstva. Rovnako ho môžu využívať, spolu tiež uhrádzajú náklady naň. Rozvodom toto spoluvlastníctvo zaniká a je na manželoch, akým spôsobom si svoj majetok rozdelia. Ideálna situácia nastáva, keď sú manželia po rozvode ochotní vzájomne spolupracovať a na rozdelení sa dohodnú sami. V opačnom prípade sa musia obrátiť na pomoc súdu. Pri súdnom vysporiadaní sa bezpodielové spoluvlastníctvo stáva podielovým. Vychádza sa pritom z predpokladu, že podiely oboch manželov sú rovnaké – rovnakým podielom by sa majetok mal deliť. Nespadajú tu len spoločné financie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, ale aj spoločné dlhy. Obaja manželia majú právo požadovať náhradu všetkého, čo do spoločného imania vložili z majetku vlastného alebo nahradiť to, čo sa investovalo opačne. Berú sa do úvahy aj potreby maloletých detí a prihliada sa na to, ako sa každý z manželov o rodinu staral. Ak v období do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva nedôjde k dohode, či už vzájomnej alebo súdnej, spoločný majetok sa delí rovnakým dielom a majetok osobnej povahy sa prideľuje príslušnému partnerovi.

 

Advokat

Riešenie súdnou cestou býva náročnejšie, z hľadiska času aj financií. Niekedy však iné východisko nie je. V prípade, že ste sa práve ocitli v rovnakej situácii – určite v tom nezostávajte sami. Úspešné súdne spory si vyžadujú dobrú orientáciu v oblasti zákonov. Aby sa celý proces ukončil priaznivo vo váš prospech – s tým vám môžu pomôcť advokáti. Vášho rozvodového právnika v Bratislave nájdete v advokátskej kancelárii LG Legal, s.r.o. – odborníka na rodinné právo. Môžete si byť istí, že oni budú stáť na vašej strane.